Voor de terminologie betreffende de financiële gegevens van de deelnemingen, wordt verwezen naar de eigen definities van elke onderneming, zoals vermeld in hun financiële verslaggeving.

De bijzondere terminologie, gebruikt in het deel dat gewijd is aan de “Halfjaarlijkse financiële staten IFRS”, verwijst naar de in de Europese Unie aangenomen boekhoudstandaard van de IFRS (International Financial Reporting Standards).

Activa onder beheer of "Assets under management - AUM"

Operationele bedrijfsindicator die overeenkomt met de activa in portefeuille die door Sienna Investment Managers op de markt worden gebracht, ongeacht of Sienna Investment Managers deze beheert, er advies over geeft of het beheer ervan delegeert aan een externe beheerder. Hij omvat de NAW voor eigen rekening.

Betaling van het dividend en het ESES-systeem

ESES, dat staat voor “Euroclear Settlement for Euronext-zone Securities” is het geïntegreerde vereffeningsplatform voor de beursverrichtingen van Euronext Brussel, Parijs en Amsterdam en de buitenbeursverrichtingen in effecten die op die beurzen worden verhandeld (OTC).

De theoretische kalender voor de dividenduitkering luidt als volgt:

 • Ex-Date: datum (begin van de beursdag) vanaf dewelke het onderliggende effect ex-dividend wordt verhandeld;
 • Record Date (Ex-Date + 1): datum waarop de posities door de centrale bewaarder worden afgesloten (op het einde van de beursdag, na de afwikkeling) om de rekeningen van de rechthebbenden op de uitkering vast te stellen;
 • Payment Date: datum van betaling van de uitkering in geld, ten vroegste de dag na de Record Date.

Gelet op de termijn voor de afwikkeling-levering en de ermee verband houdende eigendomsoverdracht van D+ 2 (waarbij D de datum van de verrichting is), is de laatste dag waarop het effect met recht op uitkering wordt verhandeld de dag vóór de Ex-Date gelegen.

Deelneming van de groep

 • In kapitaal: het gaat om het percentage dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden, berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen op de datum van berekening.
 • In stemrecht: het gaat om het percentage dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden, berekend op basis van het aantal uitstaande stemrechten op de datum van berekening, met inbegrip van de geschorste stemrechten.

Disagio

Het disagio komt overeen met het procentuele verschil (uitgedrukt ten aanzien van de netto-actiefwaarde) tussen de beurskapitalisatie van GBL en de netto-actiefwaarde.

Dividendrendement

Het dividendrendement wordt gedefinieerd als de verhouding tussen (i) het ontvangen brutodividend en (ii) de beurskoers aan het begin van de periode.

Het dividendrendement voor jaar N is dus de verhouding tussen (i) het brutodividend (of de som van de brutodividenden) met zijn (hun) ex-datum in jaar N+1 en (ii) de slotkoers op de laatste handelsdag van jaar N.

De waarde van de nog niet vastgestelde brutodividenden wordt geschat op basis van de “BDVD”-functie van Bloomberg. Is deze functie niet beschikbaar, dan wordt het laatst gedeclareerde brutodividend als schatting gebruikt.

Economische analyse van het resultaat

Cash earnings

 • De cash earnings omvatten in hoofdzaak de dividenden van de portefeuille en van eigen aandelen, de dividende en interesten van Sienna Investment Managers, de nettoresultaten van de yield enhancement activiteit en fiscale teruggaven, het resultaat dit afkomstig is van het beheer van de bruto thesaurie, de gerealiseerde wisselkoersverschillen, na aftrek van algemene kosten, lasten op de brutoschulden en belastingen. Het totaal van deze resultaten is verbonden aan de Holding activiteit.
 • De cash earnings zijn ook een van de componenten voor de berekening van de uitkering van het dividend of de payout ratio.

Mark-to-market en andere non-cash

 • Het begrip mark-to-market is één van de grondslagen van de methode voor de waardering tegen reële waarde, zoals gedefinieerd door de internationale boekhoudnormen IFRS, die als beginsel heeft de activa en verplichtingen op datum van afsluiting van de balans tegen marktwaarde te waarderen.
 • De mark-to-market en andere non-cash elementen in de rekeningen van GBL geven uitdrukking aan de wijzigingen van de reële waarde van aangekochte of uitgegeven financiële instrumenten (obligaties, omruilbare of converteerbare, financiële activa aangehoud voor trading, opties, ...), de verdisconteerde kosten van de financiële verplichtingen, de niet-gerealiseerde wisselkoersverschillen, gewaardeerd tegen geamortisserde kostprijs, verschillende non-cash kosten alsook de aanpassing van bestanddelen van cash earnings overeenkomstig de IFRS (toegekende dividenden, niet-betaald in het boekjaar maar na de goedkeuringsdatum van de financiële staten, enz.). Het totaal van deze resultaten is verbonden aan de Holding activiteit.

Operationele ondernemingen (geassocieerde of geconsolideerde) en Sienna Investment Managers

 • Deze kolom bevat het resultaat, deel van de groep, van de geconsolideerde operationele ondernemingen, met name die waarover de groep zeggenschap heeft. Zeggenschap wordt vermoed wanneer GBL, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan 50% van de stemrechten bezit.
 • De kolom omvat ook het resultaat, deel van de groep, van de geassocieerde operationele ondernemingen, met name de operationele ondernemingen waarop de groep een invloed van betekenis uitoefent. De uitoefening van deze invloed van betekenis wordt vermoed indien de groep, rechtstreeks of onrechtstreeks, over meer dan 20% van de stemrechten in deze onderneming beschikt. De geassocieerde operationele ondernemingen worden in de geconsolideerde financiële staten opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.
 • Deze kolom bevat ook de veranderingen in reële waarde van de schulden ten opzichte van minderheden van Webhelp
 • Ten slotte bevat deze kolom ook het resultaat van Sienna Investment Managers, deel van de groep, die bestaat uit verschillende elementen met betrekking tot haar activiteit: (i) de nettoresultaten van de geassocieerde of geconsolideerde operationele ondernemingen, (ii) de interestopbrengsten en -kosten, (iii) de andere financiële opbrengsten en kosten, (iv) de andere bedrijfsopbrengsten en -kosten, (v) resultaten op verkopen, waardeverminderingen en terugnames op niet-courante activa en (vi) de belastingen.

Eliminaties, meerwaarden, waardeverminderingen en terugnames

De eliminaties, meerwaarden, waardeverminderingen en terugnames omvatten voornamelijk de annulaties van dividenden op eigen aandelen, evenals deze ontvangen vanwege de geassocieerde of geconsolideerde operationele ondernemingen, alsook de resultaten op de verkopen, meerwaarden, waarde-verminderingen en terugnames op niet-courante activa en op de beëindigde activiteiten. Het totaal van deze resultaten is verbonden aan de Holding activiteit.

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (gewone berekening)

Dit is gelijk aan het aantal gewone aandelen in omloop bij het begin van de periode, verminderd met de eigen aandelen, aangepast voor het aantal gewone aandelen die tijdens de periode werden terugbetaald (kapitaalvermindering) of uitgegeven (kapitaalverhoging), of verkocht of ingekocht, vermenigvuldigd met een wegingsfactor op basis van de tijd.

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (verwaterde berekening)

Het wordt bekomen door aan het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (gewone berekening) de potentiële verwaterde aandelen toe te voegen. In dit geval stemmen de potentiële verwaterde aandelen overeen met de door de groep toegekende aankoopopties.

Liquiditeitsprofiel

Het liquiditeitsprofiel betreft de som van de bruto liquide middelen en het bedrag van de niet-opgenomen bevestigde kredietlijnen.

Loan To Value

De Loan To Value ratio wordt berekend op basis van (i) de nettoschuld van GBL in verhouding tot (ii) de waarde van de portefeuille van GBL, vermeerderd, indien van toepassing, met de waarde van de eigen aandelen onderliggend de in GBL-aandelen converteerbare obligaties. De waarderingsmethodes van de portefeuille en de eigen aandelen zijn dezelfde als deze gebruikt voor het netto-actiefwaarde.

Netto-actiefwaarde

De evolutie van het netto-actiefwaarde van GBL vormt, net als de evolutie van haar beurskoers, haar cash earnings en haar resultaat, een belangrijk criterium voor de beoordeling van de prestaties van de groep.

Het netto-actiefwaarde is een conventionele referentie die verkregen wordt door bij de reële waarde van de portefeuille van deelnemingen, de brutothesaurie en de eigen aandelen toe te voegen, na aftrek van de brutoschulden.

De volgende waarderingsbeginselen worden in aanmerking genomen:

 • de genoteerde deelnemingen en de eigen aandelen in portefeuille worden gewaardeerd tegen slotkoers. De waarde van de aandelen die bestemd zijn als dekking van eventueel door de groep aangegane verbintenissen wordt echter begrensd tot de omzettings-/uitoefenprijs;
 • de niet-genoteerde deelnemingen worden elk kwartaal gewaardeerd tegen reële waarde in overeenstemming met de aanbevelingen van de International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV). Recente investeringen worden gewaardeerd tegen hun acquisitiekost, op voorwaarde dat deze waarderingen worden beschouwd als de beste schattingen van de reële waarde;
 • de waarde van de portefeuille van Sienna Investment Managers komt overeen met de som van de verschillende deelnemingen, gewaardeerd aan hun reële waarde, zoals opgegeven door de fondsbeheerders, waaraan de nettothesaurie van Sienna Investment Managers wordt toegevoegd of, indien van toepassing, de externe nettoschuld van Sienna Investment Managers wordt afgetrokken.

Voor de berekening van de netto-actiefwaarde per aandeel wordt gebruik gemaakt van het aantal GBL-aandelen van het uitstaande kapitaal op de waarderingsdatum. Het is mogelijk dat bepaalde minder belangrijke gebeurtenissen niet in aanmerking worden genomen in de meegedeelde waarde. Het gecombineerde effect van die elementen bedraagt echter niet meer dan 2% van de netto-actiefwaarde.

De netto-actiefwaarde van GBL wordt elk kwartaal samen met de bekendmaking van de resultaten meegedeeld.

Omloopsnelheid van de vrij verhandelbare aandelen (%)

De omloopsnelheid van de vrij verhandelbare aandelen of free float velocity, uitgedrukt in procent, is een indicator van de beursactiviteit van een genoteerde vennootschap, die overeenstemt met de verhouding tussen het aantal tijdens een bepaalde periode op de beurs verhandelde effecten en de float op de laatste dag van die bepaalde periode. De omloopsnelheid van de vrij verhandelbare aandelen wordt over het algemeen per kalenderjaar berekend.  

De float van een beursgenoteerde vennootschap is gelijk aan het gedeelte van de aandelen dat effectief op de beurs kan worden verhandeld. Hij kan worden uitgedrukt in waarde, of wat vaker voorkomt, in een percentage van de beurskapitalisatie.

Operationele onderneming

Een operationele onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming met een handels- of industriële activiteit, in tegenstelling tot een investeringsonderneming (“holding”).

Payout ratio

De payout ratio of dividenduitkering wordt voor het boekjaar N berekend door (i) de dividenden betaald in het jaar N+1 voor het jaar N, te delen door (ii) de cash earnings van het jaar N.

Portefeuille

De portefeuille omvat:

 • de andere kapitaalinvesteringen en deelnemingen in de geassocieerde ondernemingen van het segment Holding;
 • Imerys;
 • Webhelp; en
 • Sienna Investment Managers inclusief de ondernemingen die actief zijn in private equityfondsen, schuldfondsen en specifieke thema- fondsen.

System Paying Agent

In ESES, de entiteit die instaat voor de distributie, is genomineerd als betaalagent (System Paying Agent). Het gaat over de verantwoordelijke partij, in de schoot aan Euroclear Belgium, voor de betaling aan andere dividengerechtingden. Het gaat ofwel over een externe betaalagent (een deelnemer van de centrale bewaarder) ofwel centrale bewaarder zelf.

Thesaurie en schulden

De nettothesaurie of desgevallend nettoschuld bestaat uit de brutothesaurie (exclusief eigen aandelen) en de brutoschuld.

De brutoschuld omvat alle financiële schulden van het segment Holding (converteerbare en omruilbare obligaties, obligatieleningen en bankschulden), gewaardeerd tegen hun nominale terugbetalingswaarde.

De brutothesaurie omvat de liquide middelen en kasequivalenten van het segment Holding. Zij wordt gewaardeerd tegen boekwaarde of marktwaarde (voor bepaalde kasequivalenten).

De thesaurie- en schuldindicatoren worden weergegeven op het niveau van de Holding om de specifieke financiële structuur van GBL en de beschikbare financiële middelen voor de uitvoering van haar strategie weer te geven.

Totaal aandeelhoudersrendement of Total Shareholders Return of TSR (%)

Het totaal aandeelhoudersrendement of TSR is berekend op basis van de variatie van de beurskoers(en) in de beschouwde periode, rekening houdend met het (de) geïncasseerde brutodividend(en) tijdens deze periode, geherinvesteerd in aandelen op het (de) moment(en) van het innen. Het wordt uitgedrukt op jaarbasis en komt overeen met de berekening die Bloomberg maakt via haar “TRA” -functie. Er zij op gewezen dat de vergelijking van TSR van GBL met haar referentie-index gebaseerd is op identieke periodes voor wat betreft het aantal beursdagen.

Yield enhancement

De yield enhancement bestaat uit de uitvoering van afgeleide financiële instrumenten (hoofdzakelijk het verkopen op korte termijn van opties op bepaalde effecten in portefeuille) en uit handelstransacties om voor GBL een surplusrendement te genereren. Resultaten uit yield enhancement bestaan voornamelijk uit (i) premies op de verkoop van opties, (ii) meer- of minderwaarden op voor handelsdoeleinden aangehouden effecten en (iii) dividenden ontvangen op voor handelsdoeleinden aangehouden effecten.