Skip to main content

Regelmatige beoordeling van de risico's van GBL en de effectiviteit van de interne controle

Dit hoofdstuk bevat een overzichts tabel van de belangrijkste risico’s in verband met de activiteiten van GBL, samen met de verschillende elementen en maatregelen die de potentiële negatieve impact ervan afzwakken.

Hieronder vindt u de risico’s in kaart gebracht en een schematische beschrijving van het proces voor de identificatie, evaluatie en controle van de risico’s :
Risico’s in kaart en een schematische beschrijving van het proces voor de identificatie, evaluatie en controle van de risico’s. Dit hoofdstuk geeft ook een uitvoerige beschrijving van de formalisering van het internecontrole- en risicobeheerssysteem op basis van het COSO-model.

Risicobeheer en interne controle

Belangrijkste risico’s Risicofactoren Reactie op het risico
Exogeen

Risico’s in verband met de evolutie
van externe elementen, zoals
economische en politieke
ontwikkelingen of wetswijzigingen
 • Ontwikkelingen op de financiële markten, zoals
  de volatiliteit van de beurskoersen, de rente
  en de wisselkoersen
 • Wijzigingen van de macro-economische variabelen
  (groeicijfer, monetair beleid, inflatie, grondstofprijzen ...)
 • Veranderingen in de regelgeving of het begrotingsbeleid
  die bijvoorbeeld tot fiscale hervormingen of nieuwe
  wettelijke verplichtingen leiden
 • Specifieke ontwikkelingen die bepaalde geografische
  zones treffen (eurozone, groeilanden, ...)
 • Geografische en sectorale portefeuillespreiding
  met uiteenlopende cyclische blootstelling
 • Continue opvolging van de wetgeving
 • Opvolging en systematische analyse van
  de conjunctuurscenario’s, de markten
  en investeringsthesen
Strategie

Risico’s die voortvloeien uit de
vaststelling, uitvoering en
handhaving van de strategische
koers en ontwikkeling van de groep
 • Uiteenlopende visies of opvattingen over de beoordeling
  van de strategische prioriteiten en de ermee verbonden
  risico’s
 • Geldigheid van de parameters die aan de investeringsthesen
  ten grondslag liggen
 • Geografische of sectorale concentratie van
  de investeringen
 • Formeel besluitvormingsproces waarbij alle bestuursinstanties
  en het management betrokken zijn
 • Continue opvolging van de voornaamste prestatieindicatoren
  en regelmatige actualisering van
  de hypothesen en voorspellingen
 • Periodieke herziening van de portefeuille
  op verschillende hiërarchische niveaus
 • Spreiding van de portefeuille
Thesaurie, financiële instrumenten
en financiering


Risico’s in verband met het beheer van de liquide middelen, financiële instrumenten en financieringen
 • Toegang tot de liquiditeiten
 • Schuldenlast en maturiteitsprofiel
 • Kwaliteit van de tegenpartijen
 • Relevantie van de prognoses of anticipaties
 • Blootstelling aan de rentetarieven
 • Evolutie van de financiële markten
 • Volatiliteit van de afgeleide instrumenten
 • Strikte en systematische analyse van de geplande
  verrichtingen
 • Bepaling van de interventiegrenzen
 • Spreiding van de beleggingsvormen en tegenpartijen
 • Strikt proces voor de selectie van tegenpartijen
 • Opvolging van het liquiditeitsprofiel en beperking van de nettoschulden
 • Geformaliseerde bevoegdheidsdelegaties, gericht
  op een passende scheiding van de taken
 • Systematische reconciliatie van de thesauriegegevens
  met de boekhouding
Verrichtingen

Risico’s als gevolg van de ongeschiktheid of het falen van de interne procedures, het personeelsbeheer of de bestaande
systemen. Risico op niet-naleving
van de kwaliteitsnormen, contractuele en wettelijke bepalingen en ethische normen
 • Complexiteit van de reglementaire omgeving
 • Geschiktheid van de systemen en procedures
 • Blootstelling aan fraude en geschillen
 • Instandhouding en ontwikkeling van de competenties van de werknemers
 • Regelmatige herziening van de interne procedures
  en controleactiviteiten
 • Invoering van bevoegdheidsdelegaties met het oog op een adequate scheiding van de taken
 • Onderhoud van en investeringen in IT-systemen
 • Aanwerving, behoud en opleiding van gekwalificeerd personeel
 • Deontologische Code en Corporate Governance Charterr

 

 

Specifieke risico’s in verband met de deelnemingen

 

GBL krijgt onrechtstreeks af te rekenen met de specifieke risico’s voor de deelnemingen. Die risico’s worden door de ondernemingen zelf geïdentificeerd en behandeld in het kader van hun eigen interne controle. De maatregelen die de betrokken
ondernemingen hebben genomen met het oog op de identificatie van de risico’s en de interne controle, worden beschreven in de referentiedocumenten op hun website.

Imerys

> Speciale rubriek op de website van Imerys

SGS

> Speciale rubriek op de website van SGS

LafargeHolcim

> Speciale rubriek op de website van LafargeHolcim

Pernod Ricard

> Speciale rubriek op de website van Pernod Ricard

adidas

> Speciale rubriek op de website van adidas

Umicore

> Speciale rubriek op de website van Umicore

Total

> Speciale rubriek op de website van Total

Burberry

> Speciale rubriek op de website van Burberry

Ontex

> Speciale rubriek op de website van Ontex

GEA

> Speciale rubriek op de website van GEA

Parques Reunidos

> Speciale rubriek op de website van Parques Reunidos