Risicobeheer en interne controle

Belangrijkste risico’s

Risicofactoren

Reactie op het risico

Exogeen

Risico’s in verband met de evolutie van externe elementen, zoals economische en politieke ontwikkelingen of wetswijzigingen

 • Wijzigingen op de financiële markten, zoals de volatiliteit van de beurskoersen, de rente en de wisselkoersen
 • Wijzigingen van de macro-economische variabelen (groeivoeten, monetair beleid, inflatie, grondstofprijzen enzovoort)
 • Veranderingen in de regelgeving of het begrotingsbeleid die bijvoorbeeld tot fiscale hervormingen of nieuwe wettelijke verplichtingen leiden
 • Specifieke ontwikkelingen die bepaalde geografische zones treffen (eurozone, groeilanden...)
 • Geografische en sectorale portefeuillespreiding met uiteenlopende cyclische blootstelling
 • Voortdurende opvolging van de wetgeving
 • Opvolging en systematische analyse van de conjunctuurscenario’s, de markten en investeringsthesen

Strategie

Risico’s die voortvloeien uit de vaststelling, uitvoering en handhaving van de strategische koers en ontwikkeling van de groep

 • Uiteenlopende visies of opvattingen over de beoordeling van de strategische prioriteiten en de ermee verbonden risico’s
 • Geldigheid van de parameters die aan de investerings thesen ten grondslag liggen
 • Geografische of sectorale concentratie van de investeringen
 • Formeel besluitvormingsproces waarbij alle bestuursinstanties en het management betrokken zijn
 • Voortdurende opvolging van de voornaamste prestatie-indicatoren en regelmatige actualisering van de hypothesen en voorspellingen
 • Periodieke herziening van de portefeuille op verschillende hiërarchische niveaus
 • Spreiding van de portefeuille

Thesaurie, financiële instrumenten en financiering

Risico’s in verband met het beheer van de liquide middelen, financiële instrumenten en financieringen

 • Toegang tot liquiditeiten
 • chuldenlast en maturiteitsprofiel
 • waliteit van de tegenpartijen
 • elevantie van de verwachtingen of de prognoses
 • lootstelling aan de rentetarieven
 • ntwikkelingen op de financiële markten
 • olatiliteit van de afgeleide instrumenten
 • Strikte en systematische analyse van de geplande verrichtingen
 • Bepaling van de interventiegrenzen
 • Spreiding van de beleggingsvormen en tegenpartijen
 • Strikt proces voor de selectie van tegenpartijen
 • Opvolging van het liquiditeitsprofiel en beperking van de nettoschulden
 • Geformaliseerde bevoegdheidsdelegaties, gericht op een passende scheiding van de taken
 • Systematische reconciliatie van de thesauriegegevens met de boekhouding

Verrichtingen

Risico’s als gevolg van de ongeschiktheid of het falen van de interne procedures, het personeelsbeheer of de bestaande systemen. Risico op niet-naleving van de kwaliteitsnormen, contractuele en wettelijke bepalingen en ethische normen

 • Complexiteit van de reglementaire omgeving
 • Geschiktheid van de systemen en procedures
 • Blootstelling aan fraude en geschillen
 • Instandhouding en ontwikkeling van de competenties van de werknemers
 • Regelmatige herziening van de interne procedures en controleactiviteiten
 • Invoering van bevoegdheidsdelegaties met het oog op een adequate scheiding van de taken
 • Onderhoud van en investeringen in IT-systemen
 • Aanwerving, behoud en opleiding van gekwalificeerd personeel
 • Deontologische Code en Corporate Governance Charter

Cartografie van de risico’s 2021

Cartografie van de risico’s 2021

Identificatie, evaluatie en controle van de risico’s bij GBL

Identificatie, evaluatie en controle van de risico’s bij GBL

Specifieke risico’s in verband met de deelnemingen

GBL krijgt onrechtstreeks af te rekenen met de specifieke risico’s voor de deelnemingen. Die risico’s worden door de ondernemingen zelf geïdentificeerd en behandeld in het kader van hun eigen interne controle. De maat regelen die de betrokken ondernemingen hebben genomen met het oog op de identificatie van de risico’s en de interne controle, worden beschreven in de referentie documenten op hun website.