Handhaven van gestage groei van het dividend op lange termijn

Het dividenduitkeringsbeleid van GBL beoogt een stabiel of groeiend dividend voor haar aandeelhouders te verzekeren in de tijd, evenals een aantrekkelijk dividendrendement.

Over de voorbije 15 jaar heeft GBL:

  • haar brutodividend per aandeel meer dan verdubbeld, wat overeenkomt met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 4,9% over deze periode; en
  • aan haar aandeelhouders 5,6 miljard euro uitgekeerd.

Op basis van het voorgesteld dividend met betrekking tot 2018 bedraagt het dividendrendement van GBL 4,0%. De uitkeerbare reserves bedragen per einde 2018 8,9 miljard euro (1).

(1) Voor dividenduitkering voor het boekjaar 2018, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Gewone Algemene Vergadering van 23 april 2019

Lees verder

Dividend per aandeel

Dividend per aandeel

Winstverdeling 2018

Aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 23 april 2019 zal worden voorgesteld om de winstverdeling voor het boekjaar2018 goed te keuren, namelijk een brutobedrag van 3,07 euro per GBL-aandeel, wat neerkomt op een stijging met 2,3% in vergelijking met het bedrag van 3,00 euro dat werd uitgekeerd voor het voorgaande boekjaar, gelijk aan 2,149 euro netto per aandeel (30% roerende voorheffing).

Rekening houdend met het aantal effecten dat recht geeft op een dividend (161.358.287) zou de totale winstuitkering voor het boekjaar 495,4 miljoen euro bedragen, tegenover 484,1 miljoen euro in 2017. We herinneren eraan dat het tarief van de roerende voorheffing uniform op 30% is vastgelegd voor het dividend van GBL, en dat vanaf 1 januari 2016 (27% voor het boekjaar 2015).

Brutodividend per aandeel
(in EUR)

Brutodividend per aandeel

 

Brutodividend per aandeel: EUR 3,07  (+ 2,3%) 

Globaal bedrag: EUR 495,4 miljoen 

Coupon nr. 21

30 april 2019

Datum waarop coupon nr. 21 wordt onthecht (ex-dividend date)

2 mei 2019

Afsluitingsdatum van de dividend gerechtigde posities van coupon nr. 21 (record date)

3 mei 2019

Uitbetalingsdatum van coupon nr. 21 (payment date)