Voorbeelden van de maatschappelijke betrokkenheid van GBL

 
Play

Onze aanpak inzake verantwoorde bedrijfsvoering

Ecologische, sociale en governance-gerelateerde (“ESG”) overwegingen zijn van fundamenteel belang voor de manier waarop GBL zaken doet, en dat niet in het kader van haar investeringsactiviteiten, maar ook als onderneming, en in het bijzonder als werkgever die mensen tewerkstelt en bijdragen levert aan de maatschappij.

Lees verder

Als een verantwoord handelende onderneming

Ondanks haar niet-materiële rechtstreekse impact vanuit een milieu- en sociaal oogpunt (zoals voorgesteld in onze materialiteitsbeoordeling) hecht GBL waarde aan de verantwoordelijkheid en sensibilisering van ESG. De groep heeft een lange geschiedenis als verantwoorde werkgever, is integer en leeft hoge ethische normen na. Meer informatie hierover vindt u in de sectie 2 van ons Duurzaamheidsrapport 2020.

Lees verder

Als een verantwoord handelende investeerder

De materiële impact van GBL is voornamelijk onrechtstreeks, d.w.z. via de ondernemingen die deel uitmaken van haar portefeuille. ESG-factoren opnemen in haar investeringsanalyse, zowel binnen het investeringsproces als de opvolging van de portefeuille, zal de prestaties van de investeringen van GBL op lange termijn helpen verbeteren. Dit wordt verder beschreven in sectie 3 van ons Duurzaamheidsrapport 2020, waarin de positionering van GBL als verantwoordelijke belegger wordt toegelicht en de belangrijkste verbintenissen van haar portefeuillebedrijven worden besproken.

Daarnaast heeft GBL als beursgenoteerd investeerder op lange termijn een ESG-Verklaring ontwikkeld. Deze verklaring drukt de kernwaarden uit waardoor GBL en de CEO zich laten leiden bij milieu-, sociale en governancekwesties. Ze stelt de verbintenissen en implementatierichtlijnen van de onderneming betreffende alle drie ESG-pijlers voor.

ESG-Verklaring

Principes van de UN Global Compact

GBL heeft zich sinds 2018 formeel verbonden tot het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties (“UNGC”). Door zich te houden aan de UNGC en zijn 10 principes (die betrekking hebben op mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie) kon GBL alle domeinen bestrijken waarop haar activiteiten een impact kunnen hebben.

GRI-inhoudstafel

Het duurzaamheidsrapport van GBL werd voorbereid als onderdeel van het Jaarverslag 2020 en conform (i) Richtlijn 2014/95/EU betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie (omgezet in de Belgische wet van 3 september 2017) en (ii) de GRI Standards (Core Option). Dit rapport heeft betrekking op kalenderjaar 2020 (van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020).

De commissaris van GBL, Deloitte, heeft de niet-financiële informatie in het duurzaamheidsrapport nagekeken en ging na of dit rapport alle informatie bevat zoals vereist door artikel 119, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, die artikel 3:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd op 1 januari 2020, en in overeenstemming is met het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020. Deloitte spreekt zich echter niet uit over de vraag of deze niet-financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de internationaal erkende referentiemodellen die in het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening worden genoemd.

PwC heeft ISAE 3000 limited assurance gegeven op GBL’s verklaringen dat het 2020 jaarverslag voldoet aan de GRI Standards (Core Option). Het assurance rapport van PwC is beschikbaar op verzoek.

Lees verder

 

Belangrijkste ESG-engagementen van bedrijven in portefeuille

De ondernemingen in portefeuille identificeren en behandelen hun ESG-impact en de bijhorende risico’s in het kader van hun eigen interne controle. Hierna volgt een samenvatting van hun strategische engagementen en doelstellingen op gebied van ESG.

Lees verder