Skip to main content

Stemrechten

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten geeft ieder aandeel recht op één stem.

GBL heeft geen andere categorieën van aandelen uitgegeven, zoals aandelen zonder stemrecht of bevoorrechte aandelen.

Overeenkomstig de artikelen 622 en 627 van het Wetboek van Vennootschappen worden de stemrechten verbonden aan de GBL-aandelen die worden aangehouden door de vennootschap zelf of door haar directe of indirecte dochterondernemingen geschorst.

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen ("transparantiewet") moet GBL (i) het totale kapitaal, (ii) het totale aantal stemrechtverlenende effecten en (iii) het totale aantal stemrechten openbaar maken uiterlijk aan het einde van elke kalendermaand waarin één van deze aantallen is gestegen of gedaald.

Bij die bekendmaking moet de vennootschap ook melding maken van het totale aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties, van de rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten en van het totale aantal stemrechten dat bij uitoefening van die conversie- of inschrijvingsrechten kan worden verkregen.

Op grond van die informatie kunnen de aandeelhouders van GBL nagaan of ze hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 5%, 10%, 15% ... (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten en of ze bijgevolg deze drempeloverschrijding moeten melden krachtens artikel 514 van het Wetboek van Vennootschappen. GBL maakte geen gebruik van de mogelijkheid die de "transparantiewet" biedt om in haar statuten beperkendere drempels in te voeren (van 1%, 2%, 3%, 4% en 7,5%).

Voor meer informatie over de verplichte transparantiemeldingen verwijzen we naar de bepalingen van de wet en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

 

De noemer

Het aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal is 161.358.287.

Overeenkomstig de transparantiewetgeving, o.a. het artikel 15 van de wet van 2 mei 2007, heeft de vennootschap de volgende financiële informatie gepubliceerd: 

  • het totale kapitaal: EUR 653.136.356,46
  • het totale aantal stemrechtverlenende effecten: 161.358.287
  • het totale aantal stemrechten (= de noemer): 161.358.287
  • Geen statutaire beperkende drempel anders dan de wettelijke, op 5%.

Daarnaast vermeldt de vennootschap dat:

  • haar kleindochter Sagerpar, in 2013, 4.284 obligaties converteerbaar in 5.000.000 bestaande GBL-aandelen heeft uitgegeven;
  • het saldo van de in 2007 tot 2012 voor het personeel en het Uitvoerend Management van de GBL-groep uitgegeven opties recht geeft op de verwerving van GBL-aandelen op 31 december 2017.

 

Contactpersoon (transparantieverklaring)

Priscilla Maters, Secretaris-Generaal en Juridisch Directeur
Tel : +32 2 289 17 17
email : pmaters@gbl.be

 

Meer weten : Aandeelshouderschap

 

Laatste transparantieverklaring