Onze strategische doelstelling

Waardecreatie door een continue en duurzame groei van onze intrinsieke waarde en onze dividenduitkering

GBL streeft ernaar op lange termijn prestaties te blijven leveren die beter zijn dan haar referentie-index, uitgedrukt in totaal aandeelhouders- rendement, zowel door de waardestijging van haar aandelen als een gestage stijging van haar dividend gedurende de hele cyclus.

Deze doelstelling omvat de noodzaak voor GBL om een passend evenwicht te bewaren tussen een aantrekkelijk dividendrendement en een groei op lange termijn van haar intrinsieke waarde.

Totaalrendement van de aandeelhouders op jaarbasis

(met geherinvesteerde dividenden)

Totaalrendement van de aandeelhouders op jaarbasis

Continue en duurzame groei van onze intrinsieke waarde op lange termijn realiseren

De groei van de intrinsieke waarde wordt door GBL nagestreefd door een doeltreffende herschikking van de portefeuille en een langdurige betrokkenheid in de Raad van Bestuur van de ondernemingen in portefeuille als actieve en verantwoordelijke belegger.

De netto-actiefwaarde van GBL is de voorbije 15 jaar met 5,2% per jaar toegenomen, wat het totale aandeelhoudersrendement van 7,3% in dezelfde periode sterk heeft ondersteund.

Lees verder

 Netto-actiefwaarde

(in miljard €)

Netto-actiefwaarde

Handhaven van gestage groei van het dividend op lange termijn

Het dividenduitkeringsbeleid van GBL beoogt een stabiel of groeiend dividend voor haar aandeelhouders te verzekeren in de tijd, evenals een aantrekkelijk dividendrendement.

Over de voorbije 15 jaar heeft GBL:

  • haar brutodividend per aandeel meer dan verdubbeld, wat overeenkomt met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 4,9% over deze periode; en
  • aan haar aandeelhouders 5,6 miljard euro uitgekeerd.

Op basis van het voorgesteld dividend met betrekking tot 2018 bedraagt het dividendrendement van GBL 4,0%. De uitkeerbare reserves bedragen per einde 2018 8,9 miljard euro (1).

(1) Voor dividenduitkering voor het boekjaar 2018, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Gewone Algemene Vergadering van 23 april 2019

Lees verder

Dividend per aandeel

Dividend per aandeel

Over de voorbije 15 jaar
4,9%
graph 1
/ jaar
Bruto dividend per aandeel
5,6 md €
Terug naar de aandeelhouders
+5,2%
graph2
/ jaar
Netto-inventariswaarde
7,3%
graph3
Totaal rendement voor aandeelhouders
 

Strategie en beleidslijnen met betrekking tot de herschikking van de activa

Verdere herschikking van onze portefeuille, met een flexibel mandaat

De herschikking van activa van GBL is gebaseerd op een voortdurende evaluatie van het potentiële rendement op lange termijn van de bestaande deelnemingen in onze portefeuille, vergeleken met nieuwe alternatieve investeringen.

Een evenwichtig economisch model

De dividenduitkering van GBL is hoofdzakelijk afkomstig van de dividendbijdrage van haar ondernemingen in portefeuille, na aftrek van haar kosten.

De ratio van uitkering van dividenden van GBL (of payout-ratio) wordt berekend op basis van de cash earnings. De payout-ratio wordt bijgevolg niet berekend op basis van de kasstromen van de verkoop van activa.

Als gevolg van de gedeeltelijke verkoop van de hoogrentende activa van de energie- en nutssector, was de dividenduitkering van GBL in 2018 hoger dan haar cash earnings. Dit negatieve dividendverschil blijft echter beperkt en wordt als tijdelijk beschouwd aangezien de herbelegging van de opbrengsten van deze overdrachten van activa nog steeds in uitvoering is. Op grond hiervan en rekening houdend met het aanzienlijke liquiditeitsprofiel en de uitkeerbare reserves van GBL, brengt dit de doelstelling van GBL om het dividend op lange termijn te verhogen niet in gevaar.

GBL beschikt over een sterk liquiditeitsprofiel wat het mogelijk maakt dat haar beleggingsstrategie gedurende de gehele conjunctuurcyclus kan worden uitgevoerd.