Onze strategische doelstelling

Waardecreatie op lange termijn door een continue en duurzame groei van onze intrinsieke waarde en onze dividenduitkering

Onze doelstelling is om op lange termijn prestaties te blijven leveren die beter zijn dan onze referentie- index, de Stoxx Europe 50, uitgedrukt in totaal aandeelhoudersrendement (“Total Shareholder Return” of “TSR”), door middel van de stijging van onze netto- actiefwaarde en van een aantrekkelijk dividendrendement.

Over de periode 2012-2019, na de lancering van de herschikkings-strategie van de portefeuille, heeft GBL beter gepresteerd dan haar referentie-index met een Total Shareholder Return op jaarbasis dat 326 basispunten hoger is.

De TSR van 12,0% moet worden geanalyseerd op een voor het risico aangepaste basis, rekening houdend de hoogwaardige kwaliteit en de sterke kredietwaardigheid van de activa die deel uitmaken van de portefeuille van GBL.

TSR op jaarbasis op 31 december 2019

(met geherinvesteerde dividenden)

TSR op jaarbasis op 31 december 2019

Continue en duurzame groei van onze intrinsieke waarde op lange termijn realiseren

De groei van de intrinsieke waarde wordt door GBL geleid door middel van een efficiënt beheer van de portefeuille, dat waarde creëert op lange termijn.

Sinds de lancering van de herschikkingsstrategie in 2012, is de netto-actiefwaarde van GBL met 7,3% per jaar gestegen, wat bijdraagt tot de Total Shareholder Return van 12,0% over dezelfde periode.

Lees verder

 Netto-actiefwaarde

(in miljard €)

Netto-actiefwaarde

Handhaving van een gestage groei van het dividend en een aantrekkelijk dividendrendement op lange termijn

Het dividendbeleid van GBL bestaat erin een stabiel of groeiend dividend uit te keren in de tijd.

Over de voorbije 15 jaar heeft GBL:

  • haar brutodividend per aandeel bijna verdubbeld, wat overeenkomt met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 4,6% over deze periode; en
  • aan haar aandeelhouders 5,9 miljard euro uitgekeerd.

De uitkeerbare reserves bedragen per eind 2019 10,9 miljard euro(1).

(1) Voor dividenduitkering voor het boekjaar 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2020

Lees verder

Dividend per aandeel

Dividend per aandeel

Over de voorbije 15 jaar
4,6%
graph 1
/ jaar
Bruto dividend per aandeel
5,9 md €
Terug naar de aandeelhouders
+7,3%
graph2
/ jaar
Netto-inventariswaarde
12%
graph3
Totaal rendement voor aandeelhouders
 

Beheerstrategie van de portefeuille

De activarotatie van GBL is gebaseerd op een voortdurende evaluatie van het potentiële rendement op lange termijn van de bestaande deelnemingen in onze portefeuille, vergeleken met nieuwe investeringsalternatieven.

Een evenwichtig economisch model

De dividenduitkering van GBL is hoofdzakelijk afkomstig van de dividendbijdrage van haar ondernemingen in portefeuille, na aftrek van haar kosten.

De ratio van uitkering van dividenden van GBL (of payout-ratio) wordt berekend op basis van de cash earnings. De payout-ratio wordt bijgevolg niet berekend op basis van de kasstromen van de verkoop van activa (inclusief meerwaarden).

Als gevolg van (i) de verkoop van de hoogrentende activa van de energie- en nutssector en (ii) de uitzonderlijke kasstroom voor een bedrag van 127 miljoen euro (zie details op pagina 95 en 96 van het Jaarverslag 2019), was de dividenduitkering van GBL in 2019 lager dan haar cash earnings, wat resulteert in een positief dividendverschil.

GBL beschikt over een sterk liquiditeitsprofiel wat het mogelijk maakt dat haar beleggingsstrategie gedurende de gehele conjunctuurcyclus kan worden uitgevoerd.