Skip to main content

Onze strategische doelstelling

Waardecreatie door een continue en duurzame groei van onze intrinsieke waarde en onze dividenduitkering

GBL streeft ernaar op lange termijn prestaties te blijven leveren die beter zijn dan haar referentie-index, uitgedrukt in totaal aandeelhoudersrendement, zowel door de waardestijging van haar aandelen als een gestage stijging van haar dividend gedurende de hele cyclus.

Deze doelstelling omvat de noodzaak voor GBL om een passend evenwicht te bewaren tussen een aantrekkelijk dividendrendement en een groei op lange termijn van haar intrinsieke waarde.

Totaalrendement van de aandeelhouders op jaarbasis
 

 1. Continue en duurzame groei van onze intrinsieke waarde op lange termijn realiseren

  De groei van de intrinsieke waarde wordt door GBL nagestreefd door een doeltreffende herschikking van de portefeuille en een langdurige betrokkenheid in de Raad van Bestuur van de ondernemingen in portefeuille als actieve en verantwoordelijke belegger.

  De netto-actiefwaarde van GBL is de voorbije 15 jaar met 6,8% per jaar toegenomen, wat het totale aandeelhoudersrendement van 9,6% in dezelfde periode sterk heeft ondersteund.

  Netto-actiefwaarde

  Kapitaal ontplooien in kwaliteitsbedrijven die marktleider zijn in hun sector

   

  GBL is in 2012 gestart met een herschikking van haar portefeuille om het groeiprofiel van haar portefeuille te versterken en om maximaal in te zetten op haar streven naar waardecreatie op lange termijn. Deze transformatie heeft plaatsgevonden door middel van een aanzienlijke portefeuillerotatie, met desinvesteringen en acquisities voor een totaalbedrag van 14 miljard euro. Dit heeft geleid tot een substantiële verschuiving van hoogrenderende activa in de energie-en nutssector naar groei-activa in de industrie, de zakelijke dienstverlening en de consumptiegoederensector, die meer blootgesteld zijn aan groeitrends op lange termijn.

  GBL wil investeren in ondernemingen van wereldformaat die leiders zijn in hun sector met sterke bedrijfsmodellen:

  • gericht op organische en externe groei als belangrijke hefboom voor waardecreatie op lange termijn;
  • duurzaam ontwikkeld door deskundige managementteams, geleid door een strategische visie; en
  • ondersteund door een gedegen financiële structuur.


  Positie in de sector

  Een professioneel, actief en verantwoordelijk belegger zijn

   

  GBL is een investeringsholding met een beleggingshorizon op lange termijn. Zij streeft ernaar om aanzienlijke belangen aan te houden om een actieve rol te kunnen spelen in de ondernemingen in portefeuille.

  GBL wil bijdragen tot de waardecreatie door haar aanwezigheid in de bestuursorganen van de ondernemingen in portefeuille met betrekking tot:

  • allesomvattende strategie met speciale aandacht voor organische groei en fusie- en overnameactiviteiten;
  • de benoeming en remuneratie van het Uitvoerend management; en
  • de kapitaalallocatie, met in het bijzonder het dividendbeleid, de programma’s voor de inkoop van eigen aandelen en de gepaste financiële structuur.

  In deze context wil GBL haar ervaring, haar expertise en haar netwerk ten dienste stellen om alle hefbomen van waardecreatie te activeren en voluit haar rol als professionele aandeelhouder te spelen, zonder ooit betrokken te zijn bij het dagelijks beheer van haar deelnemingen.

  In lijn met haar aanpak op lange termijn en als verantwoordelijke belegger eist GBL dat de Ecologische, sociale en governance gerelateerde verantwoordelijkheid van de ondernemingen op het niveau van de portefeuille wordt gewaarborgd volgens de hoogste internationale normen (zie het hoofdstuk ESG op deze website voor meer details).

  graph

 2. Handhaven van gestage groei van het dividend op lange termijn

  Het dividenduitkeringsbeleid van GBL beoogt een stabiel of groeiend dividend voor haar aandeelhouders te verzekeren in de tijd, evenals een aantrekkelijk dividendrendement.

  Over de voorbije 15 jaar heeft GBL:

  • haar brutodividend per aandeel meer dan verdubbeld, wat overeenkomt met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 5,1% over deze periode; en
  • aan haar aandeelhouders 5,3 miljard euro uitgekeerd.

  Op basis van het voorgesteld dividend met betrekking tot 2017 bedraagt het dividendrendement van GBL 3,3%. De uitkeerbare reserves bedragen per einde 2017 7,7 miljard euro.

  Dividend per aandeel

 

Strategie en beleidslijnen met betrekking tot de herschikking van de activa

Verdere herschikking van onze portefeuille, met een flexibel mandaat

De herschikking van activa van GBL is gebaseerd op een voortdurende evaluatie van het potentiële rendement op lange termijn van de bestaande deelnemingen in onze portefeuille, vergeleken met nieuwe alternatieve investeringen.

 
 1. Duidelijke investeringscriteria

  De beoordeling van de investeringen van GBL heeft tot doel een strikte selectie van de opportuniteiten uit te voeren op basis van het volgende raamwerk van kwalitatieve en kwantitatieve beleggingscriteria:

  Sector

  • Blootstelling aan stimulansen tot groei op lange termijn
  • Bestand tegen de conjunctuurverzwakking
  • Een gunstige concurrentiedynamiek
  • Marktconsolidatiemogelijkheden

  Onderneming

  • Marktleider met duidelijk businessmodel
  • Potentieel voor organische groei
  • Grote capaciteit voor het genereren van cashflows
  • Rendement op geïnvesteerd vermogen hoger dan de gewogen gemiddelde kapitaalkost
  • Lage financiële schuldhefboom
  • Goed gepositioneerd ten aanzien van digitale ontwrichting

  Waardering

  • Aantrekkelijke waardering
  • Mogelijkheden voor het toekennen van vergoeding aan aandeelhouders

  Bestuur

  • Mogelijke positionering als grootste aandeelhouder met een zeggenschap
  • Mogelijke vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur
  • Management van hoge kwaliteit

  ESG

  • Strategie op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)/ESG, rapportering en relevante bestuursorganen aanwezig voor beursgenoteerde investeringsmogelijkheden
    
 2. Richtlijnen voor desinvesteringen

  Als investeringsvehikel gefinancierd met permanent kapitaal wordt GBL niet beperkt in haar beleggingshorizon. Investeringen worden zolang als nodig gehouden om hun waarde te optimaliseren.

  De activa van de portefeuille worden voortdurend gewaardeerd om eventueel een overdrachtstrategie te bepalen. Deze beoordeling heeft betrekking op de volgende vlakken:

  Additioneel potentieel voor waardecreatie

  Waarderingsrisico

  • Waarderingsmaatstaven boven het historisch gemiddelde
  • Potentieel totaal aandeelhoudersrendement lager dan de interne doelstellingen

  Bedrijfsrisico

  • Het risico op ontwrichting van het businessmodel in het kader van digitale of technologische ontwikkelingen
  • Andere bedrijfsrisico’s waaronder concurrentie, geopolitieke of ESG-criteria

  Het risico van portefeuillesamenstelling

  Doelstelling om maximaal ongeveer 15-20% te bereiken in termen van:

  • Positie van de portefeuille in één enkel actief
  • De bijdrage tot de cash earnings van één enkel actief
 3. Investeringsuniversum

  GBL investeert in het volgende universum:

  • Gericht op ondernemingen met hoofdkantoor in Europa, die beursgenoteerd of niet-beursgenoteerd kunnen zijn;
  • De aandelenbeleggingen variëren voornamelijk tussen 250 miljoen euro en 2 miljard euro, mogelijks in gezamenlijke investering met andere gerenommeerde beleggingsondernemingen;
  • GBL streeft ernaar een belangrijke aandeelhouder te zijn in het kapitaal van haar ondernemingen in portefeuille en een actieve rol te spelen in het bestuur via minderheids- of meerderheidsbelangen;
  • GBL wil de diversificatie van haar portefeuille verbeteren door haar alternatieve beleggingen verder uit te bouwen via haar dochteronderneming Sienna Capital.
    
 4. Blootstelling aan groeitrends op lange termijn

  Het investeringsmandaat van GBL is ruim en flexibel, waardoor ze een geconcentreerde portefeuille kan opbouwen van ondernemingen die kunnen profiteren van megatrends op lange termijn en minder gevoelig zijn voor toekomstige schokken.

  • Gezondheid & lifestyle
  • Demografische verschuiving
  • Versnellende verstedelijking
  • Verschuiving van de economische macht naar opkomende markten
  • Technologie & digitaal
  • Duurzame ontwikkeling & grondstoffenschaarste

Operationele uitmuntendheid

Wij verzekeren operationele efficiëntie ter ondersteuning van de waardecreatie van GBL

 1. Een gedegen en flexibele financiële structuur

  GBL streeft ernaar een gezonde financiële structuur te handhaven met:

  • een solide liquiditeitsprofiel; en
  • een beperkte nettoschuld in vergelijking met de portefeuillewaarde.

  De financiële draagkracht die uit het liquiditeitsprofiel voortvloeit, zorgt ervoor dat de beschikbare middelen gemakkelijk beschikbaar zijn, waardoor beleggingskansen gedurende de gehele economische cyclus snel kunnen worden aangegrepen en op lange termijn een stabiel of groeiend dividend kan worden uitgekeerd.

  De evolutie van de Loan-To-Value ratio vloeit voort uit de verdere concretisering van de investeringsopportuniteiten voor belangrijke deelnemingen in het kapitaal van ondernemingen die voldoen aan de investeringscriteria van GBL in het kader van de strategie van herschikking van de portefeuille.

  Op het einde van het jaar 2017 had GBL:
  • een Loan-To-Value ratio van 2,3%; en
  • een liquiditeitsprofiel van 2,7 miljard euro, bestaande uit geldmiddelen en kasequivalenten voor een bedrag van 0,6 miljard euro en niet-opgenomen toegezegde kredietlijnen voor een bedrag van 2,1 miljard euro die in 2022 vervallen.

  Loan To Value

   

 2. Goed bestuur

  GBL beschikt over een stabiele en solide basis van familiale aandeelhouders en wordt ondersteund door het partnerschap tussen de families Frère en Desmarais, dat al tientallen jaren bestaat. De huidige aandeelhoudersovereenkomst tussen de twee families is van kracht tot 2029 met de mogelijkheid van verlenging en voorziet in een paritaire controle van Pargesa Holding S.A. en GBL.

  GBL beschikt over een degelijk ondernemingsbestuur, zoals beschreven in het hoofdstuk “Deugdelijke Bestuur” op de pagina’s 148 tot 179 van het Jaarverslag 2017, en dankzij haar nauwe banden met de controlerende aandeelhouders kan GBL snel overgaan tot het aangrijpen van de investeringsopportuniteiten.

  Het remuneratiebeleid dat voor de Gedelegeerde Bestuurders van GBL werd uitgewerkt en op pagina 162 van het Jaarverslag 2017 wordt beschreven, stemt hun bezoldigingspakket af op de belangen van de aandeelhouders. Hun verloning sluit elke variabele cashcomponent uit bevat een incentiveplan op lange termijn, dat is gekoppeld aan het totale rendement voor de aandeelhouders van GBL.

  Vereenvoudigde aandeelhoudersstructuur

 3. Kostenefficiëntie

  GBL streeft naar operationele excellentie, met een sterke focus op kostendiscipline. Hierdoor kunnen lage operationele kosten (1) worden opgetekend in vergelijking met de netto-actiefwaarde, die van in het verleden onder de 20 basispunten zijn gebleven.

  Operationele kosten / Netto-actiefwaarde

   
  (1) Zoals weergegeven in de cash earnings
   

   

 4. Yield enhancement

  Als bijkomende hefboom voor waardecreatie heeft GBL activiteiten gericht op yield enhancement uitgebouwd. Deze worden op een uiterst conservatieve manier uitgevoerd, voornamelijk door middel van de handel in afgeleide producten door een speciaal team dat enkel in gestandaardiseerde producten actief is met zeer korte looptijden en lage deltaniveaus, en op basis van een grondige kennis van de onderliggende activa in portefeuille. Sinds 2012 schommelen de inkomsten uit deze activiteit in functie van de marktomstandigheden en dekken ze gemiddeld 58% van de operationele kosten (1) van GBL.

  Opbrengsten uit yield enhancement / Dekking van operationele kosten

   
  (1) Zoals weergegeven in de cash earnings

Een evenwichtig economisch model

 1. De dividenduitkering van GBL is hoofdzakelijk afkomstig van de dividendbijdrage van haar ondernemingen in portefeuille, na aftrek van haar kosten.

  Uitkering van dividenden door de ondernemingen in portefeuille

  De ratio van uitkering van dividenden van GBL (of payout-ratio) wordt berekend op basis van de cash earnings. De payoutratio wordt bijgevolg niet berekend op basis van de meerwaarden op de verkoop van activa, dit om volatiliteit in deze ratio te vermijden.

  Als gevolg van de gedeeltelijke verkoop van de hoogrentende activa van de energie- en nutssector, was de dividenduitkering van GBL in 2017 hoger dan haar cash earnings. Dit negatieve dividendverschil blijft echter beperkt en wordt als tijdelijk beschouwd aangezien de herbelegging van de opbrengsten van deze overdrachten van activa nog steeds in uitvoering is. Op grond hiervan en rekening houdend met het aanzienlijke liquiditeitsprofiel en de uitkeerbare reserves van GBL, brengt dit de doelstelling van GBL om het dividend op lange termijn te verhogen niet in gevaar.

  Niet-opgenomen kredietlijnen zonder financiële convenanten

  GBL beschikt over een sterk liquiditeitsprofiel wat het mogelijk maakt dat haar beleggingsstrategie gedurende de gehele conjunctuurcyclus kan worden uitgevoerd.