Skip to main content

In het kader van de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 heeft GBL zeven winstdelingsplannen (1999 en 2007 tot 2012) op GBL-aandelen uitgegeven ten voordele van het Uitvoerend Management en het personeel, samen met een winstdelingsplan op Pargesa-aandelen in 1999 voor het Uitvoerend Management. Het winstdelingsplan van 1999 is vervallen op 30 juni 2012.

 • Plan 2018
  De Raad van Bestuur van 15 maart 2018 stemde in met het principe om opties toe te kennen op bestaande aandelen van een kleindochter van GBL die voornamelijk GBL-aandelen aanhoudt en die in tegenstelling tot vroeger enkel uitoefenbaar en dus onoverdraagbaar zijn. De Raad legde de hoeveelheid aan de Gedelegeerde Bestuurders toe te kennen opties vast op 225% van de brutoreferentieremuneratie (tweemaal de vaste jaarlijkse nettoremuneratie). 

  Voor de uitoefening van de opties moet één voorwaarde vervuld zijn: de TSR op drie jaar moet op de vestingdatum minstens gelijk zijn aan gemiddeld 5% per jaar. Die voorwaarde moet ook zijn vervuld op elke latere verjaardatum voor de uitoefening van de opties in de volgende jaren.
  De TSR stemt overeen met de kenmerken van de strategie van een holdingmaatschappij die ernaar streeft haar investeringen op lange termijn in waarde te doen stijgen. Zo kunnen de opties enkel worden uitgeoefend in de twaalf maanden na de verjaardatum waarop de voorwaarde werd vervuld. Als de voorwaarde op de verjaardatum niet is vervuld, kunnen de opties de volgende twaalf maanden bijgevolg niet worden uitgeoefend.

  De opties worden uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de latere wetten.
   
 • Plan 2017
  De Raad van Bestuur van 17 maart 2017 stemde in met het principe om opties toe te kennen op bestaande aandelen van een kleindochter van GBL die voornamelijk GBL-aandelen aanhoudt en die in tegenstelling tot vroeger enkel uitoefenbaar en dus onoverdraagbaar zijn. De Raad legde de hoeveelheid aan de Gedelegeerde Bestuurders toe te kennen opties vast op 225% van de brutoreferentieremuneratie (tweemaal de vaste jaarlijkse nettoremuneratie). 

  Voor de uitoefening van de opties moet één voorwaarde vervuld zijn: de TSR op drie jaar moet op de vestingdatum minstens gelijk zijn aan gemiddeld 5% per jaar. Die voorwaarde moet ook zijn vervuld op elke latere verjaardatum voor de uitoefening van de opties in de volgende jaren.
  De TSR stemt overeen met de kenmerken van de strategie van een holdingmaatschappij die ernaar streeft haar investeringen op lange termijn in waarde te doen stijgen. Zo kunnen de opties enkel worden uitgeoefend in de twaalf maanden na de verjaardatum waarop de voorwaarde werd vervuld. Als de voorwaarde op de verjaardatum niet is vervuld, kunnen de opties de volgende twaalf maanden bijgevolg niet worden uitgeoefend.

  De opties worden uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de latere wetten.
   
 • Plan 2016
  De Raad van Bestuur van 18 maart 2016 stemde in met het principe om opties toe te kennen op bestaande aandelen van een kleindochter van GBL die voornamelijk GBL-aandelen aanhoudt en die in tegenstelling tot vroeger enkel uitoefenbaar en dus onoverdraagbaar zijn. De Raad legde de hoeveelheid aan de Gedelegeerde Bestuurders toe te kennen opties vast op 225% van de brutoreferentieremuneratie (tweemaal de vaste jaarlijkse nettoremuneratie). 

  Voor de uitoefening van de opties moet één voorwaarde vervuld zijn: de TSR op drie jaar moet op de vestingdatum minstens gelijk zijn aan gemiddeld 5% per jaar. Die voorwaarde moet ook zijn vervuld op elke latere verjaardatum voor de uitoefening van de opties in de volgende jaren.
  De TSR stemt overeen met de kenmerken van de strategie van een holdingmaatschappij die ernaar streeft haar investeringen op lange termijn in waarde te doen stijgen. Zo kunnen de opties enkel worden uitgeoefend in de twaalf maanden na de verjaardatum waarop de voorwaarde werd vervuld. Als de voorwaarde op de verjaardatum niet is vervuld, kunnen de opties de volgende twaalf maanden bijgevolg niet worden uitgeoefend.

  De opties worden uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de latere wetten.
   
 • Plan 2015
  In het kader van het winstdelingsplan 2015 ontvingen de begunstigden opties op bestaande aandelen van een kleindochter van GBL. Het actief van die kleindochter omvat hoofdzakelijk GBL-aandelen die de kleindochter koopt met eigen vermogen en een bankfinanciering, door GBL gewaarborgd tegen de marktrentevoet. De opties hebben een looptijd van tien jaar. Drie jaar na de toekenning van de opties kan de begunstigde ze uitoefenen of overdragen binnen de in het plan vastgelegde periodes.

  De opties werden uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de latere wetten.

  Het aantal toegekende opties in 2015 werd bepaald op basis van een coëfficiënt die rekening hield met de prestatie op lange termijn van het GBL-aandeel en een kwalitatief beoordelingscriterium.
   
 • Plan 2014
  In 2014 ontvingen de leden van het Uitvoerend Management en van het personeel van de GBL-groep opties op bestaande aandelen van een kleindochteronderneming van GBL. Het vermogen van deze kleindochter omvat hoofdzakelijk GBL-aandelen die de kleindochter koopt met eigen vermogen en een bankfinanciering, door GBL gewaarborgd, tegen de marktrentevoet. De opties hebben een looptijd van tien jaar. Drie jaar na de toekenning ervan kunnen ze worden uitgeoefend of overgedragen binnen de door het plan voorziene uitoefenperiodes.

  De opties worden uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door latere wetten.

  Het aantal toegekende opties wordt bepaald op grond van een coëfficiënt die rekening houdt met een prestatiecriterium op lange termijn van het GBL-aandeel en een kwalitatief beoordelingscriterium. De coëfficiënt kan schommelen tussen 0% en 160%.

  Het principe van dit nieuwe plan en de maximale waarde van de onderliggende aandelen van de in 2014 toegekende opties, namelijk 13,5 miljoen euro, werden ter goedkeuring voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2014.
   
 • Plan 2013
  In 2013 werd een nieuw plan doorgevoerd dat een variante is van het optieplan op GBL-aandelen dat de vorige jaren werd gebruikt. De begunstigden van het nieuwe plan ontvingen opties op bestaande aandelen van een kleindochteronderneming van GBL. Het vermogen van deze kleindochter omvat hoofdzakelijk GBL-aandelen die de kleindochter koopt met eigen vermogen en een bankfinanciering, door GBL gewaarborgd, tegen de marktrentevoet. De opties hebben een looptijd van tien jaar. Drie jaar na de toekenning ervan kunnen ze worden uitgeoefend of overgedragen binnen de door het plan voorziene uitoefenperiodes.

  De opties worden uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door latere wetten.

  Het aantal toegekende opties werd bepaald op grond van een coëfficiënt die rekening houdt met dezelfde criteria als hierboven vermeld. In 2013 werd de maximumwaarde van de coëfficiënt die wordt toegepast voor de toekenning van de opties aan het Uitvoerend Management wel opgetrokken van 125% naar 160% zodat ze niet alleen de komst van twee nieuwe Gedelegeerde Bestuurders weerspiegelt, maar ook de betere afstemming van het belang ervan op dat van de aandeelhouders. Zo kan de coëfficiënt sindsdien schommelen tussen 0% en 160% van de brutoremuneratie van het Uitvoerend Management.

  Het principe van dit nieuwe plan en de maximale waarde van de onderliggende aandelen van de in 2013 toegekende opties, namelijk 13,5 miljoen euro, werden ter goedkeuring voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering van 23 april 2013.
   
 • Plan 2012
  De Algemene Vergadering van GBL van 24 april 2007 verklaarde zich akkoord met het principe om jaarlijks opties op bestaande GBL-aandelen uit te geven ten gunste van het Uitvoerend Management en het personeel van GBL en haar dochterondernemingen.

  Overeenkomstig die machtiging besliste de Raad van 6 maart 2012 om in 2012 een nieuwe schijf opties uit te geven. Die beslissing werd door de Algemene Vergadering van 24 april 2012 goedgekeurd.

  Het aandelenoptieplan heeft de volgende kenmerken :
   
  Aantal 116,943
  Strike EUR 50,68
  Looptijd 10 jaar
  Vesting 3 jaar

  De opties worden uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door latere wetten.
   
 • Plan 2011
  De Algemene Vergadering van GBL van 24 april 2007 verklaarde zich akkoord met het principe om jaarlijks opties op bestaande GBL-aandelen uit te geven ten gunste van het Uitvoerend Management en het personeel van GBL en haar dochterondernemingen.

  Overeenkomstig die machtiging besliste de Raad van 3 maart 2011 om in 2011 een nieuwe schijf opties uit te geven. Die beslissing werd door de Algemene Vergadering van 13 april 2011 goedgekeurd.

  Het aandelenoptieplan heeft de volgende kenmerken:
   
  Aantal 187,093
  Strike EUR 65.04
  Looptijd 10 jaar
  Vesting 3 jaar

  De opties worden uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door latere wetten.
   
 • Plan 2010
  De Algemene Vergadering van GBL van 24 april 2007 verklaarde zich akkoord met het principe om jaarlijks opties op bestaande GBL-aandelen uit te geven ten gunste van het Uitvoerend Management en het personeel van GBL en haar dochterondernemingen.

  Overeenkomstig die machtiging besliste de Raad van 5 maart 2010 om in 2010 een nieuwe schijf opties uit te geven. Die beslissing werd door de Algemene Vergadering van 13 april 2010 goedgekeurd.

  Het aandelenoptieplan heeft de volgende kenmerken:
   
  Aantal 154,306
  Strike EUR 65.82
  Looptijd 10 jaar
  Vesting 3 jaar

  De opties worden uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door latere wetten.
   
 • Plan 2009
  De Algemene Vergadering van GBL van 24 april 2007 verklaarde zich akkoord met het principe om jaarlijks opties op bestaande GBL-aandelen uit te geven ten gunste van het Uitvoerend Management en het personeel van GBL en haar dochterondernemingen.

  Overeenkomstig die machtiging besliste de Raad van 3 maart 2009 om in 2009 een nieuwe schijf opties uit te geven. Die beslissing werd door de Algemene Vergadering van 14 april 2009 goedgekeurd.

  Het aandelenoptieplan heeft de volgende kenmerken:
   
  Aantal 238,244
  Strike EUR 51.95
  Looptijd 10 jaar
  Vesting 3 jaar

  De opties worden uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door latere wetten.
   
 • Plan 2008
  De Algemene Vergadering van GBL van 24 april 2007 verklaarde zich akkoord met het principe om jaarlijks opties op bestaande GBL-aandelen uit te geven ten gunste van het Uitvoerend Management en het personeel van GBL en haar dochterondernemingen.

  Overeenkomstig die machtiging besliste de Raad van 4 maart 2008 om in 2008 een nieuwe schijf opties uit te geven. Die beslissing werd door de Algemene Vergadering van 8 april 2008 goedgekeurd.

  Het aandelenoptieplan heeft de volgende kenmerken :
   
  Aantal 153,984
  Strike EUR 77.4
  Looptijd 15 jaar
  Vesting 3 jaar

  De opties worden uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door latere wetten.
   
 • Plan 2007
  De Algemene Vergadering van GBL van 24 april 2007 verklaarde zich akkoord met het principe om jaarlijks opties op bestaande GBL-aandelen uit te geven ten gunste van het Uitvoerend Management en het personeel van GBL en haar dochterondernemingen.


  Het aandelenoptieplan heeft de volgende kenmerken:
   
  Aantal 110,258
  Strike EUR 91.9
  Looptijd 15 jaar
  Vesting 3 jaar

  De opties worden uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door latere wetten