Skip to main content

Uitstaand kapitaal

Op 31 december 2017 bedroeg het volgestort maatschappelijk kapitaal 653.136.356,46 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 161.358.287 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, hebben dezelfde rechten. Overeenkomstig artikel 27 van de statuten geeft ieder aandeel recht op één stem. GBL heeft geen andere categorieën van aandelen uitgegeven, zoals aandelen zonder stemrecht of bevoorrechte aandelen.

Gedematerialiseerde aandelen

Krachtens de wet van 14 december 2005 houdende afschaffi ng van de effecten aan toonder, moeten de houders van aandelen aan toonder hun effecten ten laatste op 31 december 2013 in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen hebben omgezet.

De aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 niet waren omgezet in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen werden van rechtswege automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen en ingeschreven op een effectenrekening op naam van GBL.

Sinds 1 januari 2014 werd de uitoefening van de rechten van de effecten aan toonder opgeschort krachtens de wet.

De wet verplicht de emittenten bovendien om vanaf 1 januari 2015 alle niet-opgeëiste aandelen aan toonder op de beurs te verkopen en die verplichte verkoop tijdig aan te kondigen. Zodra de niet-opgeëiste aandelen aan toonder waren verkocht, moest de opbrengst uit de verkoop (na aftrek van het bewaarloon) binnen een periode van vijftien dagen aan de Deposito- en Consignatiekas worden overgemaakt.

In het kader van die verplichting hebben GBL en Euronext op hun respectieve website een bericht gepubliceerd met vermelding van onder meer het maximumaantal effecten dat kan worden verkocht, samen met de uiterste datum en de plaats van bewaring van de aandelen aan toonder. Een eerste bericht werd gepubliceerd op 5 december 2014 en ging over 69.082 niet-opgeëiste aandelen aan toonder, een tweede bericht volgde op 2 oktober 2015 en had betrekking op 32.656 aandelen aan toonder afkomstig uit wisselreserves van effecten. Die berichten werden ook in het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 11 december 2014 en 6 oktober 2015 gepubliceerd. Naar aanleiding van die berichten werden de betrokken aandelen op de beurs verkocht op 21 januari 2015 (69.082 aandelen) en 16 november 2015 (32.656 aandelen). De opbrengst van die verkopen werd op 23 januari 2015 en 18 november 2015 aan de Deposito- en Consignatiekas overgemaakt.

Sinds 31 december 2015 hebben de eigenaars van de oude aandelen aan toonder het recht om bij de Deposito- en Consignatiekas de betaling van de overeenkomstige opbrengst te vragen, op voorwaarde dat zij hun hoedanigheid van houder kunnen aantonen. De wet van 14 december 2005 bepaalt wel dat vanaf 1 januari 2016 op de terugbetaling een boete verschuldigd zal zijn ter waarde van 10% van de opbrengst uit de verkoop van de onderliggende aandelen aan toonder, berekend per begonnen jaar vertraging. GBL heeft bijgevolg geen rol meer te spelen in dit proces.

Aandelen op naam

Voor meer informatie over de aandelen op naam, contacteer :

Priscilla Maters, Secretaris-Generaal en Juridisch Directeur

Tel : + 32 2 289 17 17

Email : pmaters@gbl.be

GBL heeft ervoor gekozen geen American Depositary Receipts (“ADR’s”) uit te geven op haar aandelen en evenmin haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van dergelijke programma’s . Elk bestaand ADR-programma dient dus gekwalificeerd te worden als niet-gesponsored (“unsponsored”) en er bestaat geen enkel verband, van gelijk welke aard dan ook, met GBL. Dit betekent dat GBL geen enkele verplichting heeft om de goede functionering van het programma te waarborgen of de rechten van de houders van ADR’s te beschermen. GBL verklaart uitdrukkelijk geen enkele verantwoordelijkheid te hebben en aanvaardt geen enkele rechtsbevoegdheid van de Amerikaanse rechtbanken in verband met dergelijke programma’s. De personen die beslissen GBL-aandelen in te brengen in deze programma’s of ADR’s te verwerven doen dit op hun eigen risico en op grond van hun eigen analyse van het programma.

 • Historische gegevens sinds 2005

  Per 31 december 2017

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 653.136.356,46
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 161.358.287

  Per 31 december 2016

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 653.136.356,46
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 161.358.287

  Per 31 december 2015

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 653.136.356,46
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 161.358.287

  Per 31 december 2014

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 653.136.356,46
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 161.358.287

  Per 31 december 2013

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 653.136.356,46
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 161.358.287

  Per 31 december 2012

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 653.136.356,46
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 161.358.287

  Per 31 december 2011

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 653.136.356,46
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 161.358.287

  Per 31 december 2010

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 653.136.356,46
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 161.358.287

  Per 31 december 2009

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 653.136.356,46
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 161.358.287

  Per 31 december 2008

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 653.136.356,46
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 161.358.287

  Per 31 december 2007

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 653.136.356,46
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 161.358.287

  Per 4 juli 2007 ( na kapitaalverhoging )

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 653.136.356,46
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 161.358.287

  Per 31 december 2006

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 595.696.415,40
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 147.167.666

  Per 5 mei 2006 (na kapitaalverhoging)

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 595.696.415,40
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 147.167.666

  Per 31 december 2005

  - Volgestort maatschappelijk kapitaal: EUR 559.802.625,54
  - Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 138.300.053
   

Toegestaan kapitaal

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2016 kwam er een verlenging van vijf jaar voor de aan de Raad van Bestuur verleende machtiging om:

 • het kapitaal te verhogen, in een of meerdere keren, ten belope van 125 miljoen euro;
 • te beslissen tot de uitgifte, in een of meer keren, van converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, warrants of andere financiële instrumenten, al dan niet gehecht aan obligaties of andere effecten, die op termijn recht kunnen geven op kapitaalverhogingen ten belope van een maximumbedrag zodanig dat het bedrag van de kapitaalverhogingen ten gevolge van de uitoefening van de conversierechten of de warrants, al dan niet aangehecht aan dergelijke effecten, de limiet van het resterende toegestane kapitaal niet overschrijdt.

In elk geval mag de Raad van Bestuur het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het belang van de vennootschap beperken of opheffen, met inachtneming van de in de wet gestelde voorwaarden.

Die machtiging, die voor het eerst werd verleend in 1987, werd verlengd op 25 mei 1993, 28 mei 1996, 25 mei 1999, 27 april 2004, 24 april 2007, 12 april 2011 en voor de laatste maal op 26 april 2016. Ze is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf 7 juni 2016, met name tot in juni 2021. Op 31 december 2017 bedroeg het toegestane kapitaal 125 miljoen euro. Op basis van dat laatste bedrag kunnen ten hoogste 30.881.431 nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Aandeelshouderschap : meer weten