Ons engagement

Als patrimoniale en actieve belegger is GBL van oordeel dat verantwoorde bedrijfsvoering van cruciaal belang is om haar rol van professionele aandeelhouder te vervullen en zodoende de belangen van haar aandeelhouders zo goed mogelijk te verdedigen, wat zich vertaalt in waardecreatie op lange termijn en bijgevolg duurzame langetermijngroei van opbrengsten en aandeelhoudersvergoeding van haar ondernemingen in portefeuille.

Hoewel de activiteiten van GBL in de eerste plaats rendabel en duurzaam moeten zijn, moet de onderneming ook een rol spelen in de maatschappij waarin ze actief is. Omwille van de onmiskenbare band tussen succesvolle ondernemingen en een sterke samenleving wil GBL met haar verantwoorde bedrijfsvoering alle belanghebbenden ten goede kom.

 

Onze aanpak inzake verantwoorde bedrijfsvoering

Ecologische, sociale en governance-gerelateerde (“ESG”) overwegingen zijn van fundamenteel belang voor de manier waarop GBL zaken doet, en dat niet in het kader van haar investeringsactiviteiten, maar ook als onderneming, en in het bijzonder als werkgever die mensen tewerkstelt en bijdragen levert aan de maatschappij.

Lees verder

Als een verantwoord handelende onderneming

De groep kan bogen op een lange geschiedenis als verantwoord werkgever en geeft consequent blijk van integriteit en hoge ethische normen. In haar hoedanigheid van investeringsholding zonder productie- of distributie-activiteiten met een bescheiden personeelsbestand van minder dan 50 mensen is haar impact, op sociaal vlak en voor wat betreft het milieu, beperkt. Desalniettemin is verantwoorde bedrijfsvoering reeds jarenlang ingebed in haar bedrijfswaarden. Deel 2 hierna beschrijft GBL’s filosofie inzake verantwoorde bedrijfsvoering, evenals de engagementen van de onderneming op haar niveau.

Lees verder

Als een verantwoord handelende investeerder

GBL erkent haar ESG-verantwoordelijkheden door middel van haar investeringsbeslissingen en de opvolging van haar portefeuille, meer bepaald op portefeuilleniveau. ESG maakt deel uit van het waardecreatieproces van de groep op lange termijn, aangezien GBL van mening is dat een onderneming in alle economische cycli veerkrachtig zal zijn indien zij in staat is om verstoringen (met inbegrip van de klimaatverandering) het hoofd te bieden en de kansen op ESG-gebied te benutten. GBL (i) belegt dus in ondernemingen die haar principes en engagement met betrekking tot de dwingende noodzaak om zich verantwoordelijk en ethisch te gedragen en de gemeenschap als geheel te dienen delen en (ii) volgt de bedrijven waarin zij heeft geïnvesteerd actief op en verzekert er zich van dat via hun voor governance instaande organen haar investeringen voortdurend worden beheerd op een manier die met haar filosofie van verantwoorde bedrijfsvoering strookt. Dit wordt verder beschreven in deel 3 hierna, waarin de positionering van GBL als verantwoordelijke belegger wordt toegelicht en de belangrijkste verbintenissen van haar portefeuillebedrijven worden besproken.

Lees verder

 

Belangrijkste ESG-engagementen van bedrijven in portefeuille

Zoals hierboven reeds is toegelicht, identificeren de ondernemingen van de portefeuille binnen het kader van hun eigen interne beheersing wat hun ESG-impact en de ermee samenhangende risico’s zijn om zelf de nodige remediërende actie te ondernemen. Hierna volgt een samenvatting van hun strategische engagementen en doelstellingen in het domein van ESG.

Lees verder