Skip to main content

Onze bestuurlijke benadering

 
 1. 1.1. Ons engagement

  Als patrimoniale en actieve belegger is GBL van oordeel dat verantwoorde bedrijfsvoering van cruciaal belang is om haar rol van professionele aandeelhouder te vervullen en zodoende haar belangen en deze van haar aandeelhouders zo goed mogelijk te verdedigen, zowel door duurzame groei van opbrengsten en dividenden van de ondernemingen in portefeuille als door waardecreatie op lange termijn.

  Hoewel de activiteiten van GBL in de eerste plaats rendabel en duurzaam moeten zijn, moet de onderneming ook een rol spelen in de maatschappij waarin ze actief is. Omwille van de onmiskenbare band tussen succesvolle ondernemingen en een sterke samenleving wil GBL met haar verantwoorde bedrijfsvoering alle belanghebbenden ten goede komen.

 2. 1.2. Onze aanpak inzake verantwoorde bedrijfsvoering

  Ecologische, sociale en governance-gerelateerde (“ESG”) overwegingen zijn van fundamenteel belang voor de manier waarop GBL zaken doet, en dat niet in het kader van haar investeringsactiviteiten, maar ook als onderneming, en in het bijzonder als werkgever die mensen tewerkstelt en bijdragen levert aan de maatschappij

  Als een verantwoord handelende onderneming:
  De groep kan bogen op een lange geschiedenis als verantwoord werkgever en geeft consequent blijk van integriteit en hoge ethische normen. In haar hoedanigheid van investeringsholding zonder productie- of distributie-activiteiten met een bescheiden personeelsbestand van minder dan 50 mensen is haar impact op sociaal vlak en in het bijzonder wat betreft het milieu beperkt. Desalniettemin is verantwoorde bedrijfsvoering reeds jarenlang ingebed in haar bedrijfswaarden.

  Meer weten

  Als een verantwoord handelende investeerder:
  GBL past haar ESG-beleid niet alleen via haar investeringsbeslissingen toe, maar ook via het opvolgen van haar portefeuille. Zo volgt GBL de bedrijven waarin zij geïnvesteerd heeft actief op en verzekert er zich van dat via hun voor governance instaande organen haar investeringen voortdurend worden beheerd op een manier die met haar filosofie van verantwoorde bedrijfsvoering strookt. Bijgevolg investeert GBL in bedrijven die haar principes en engagement delen doordat ze inzien dat verantwoord en ethisch ondernemen en het bijdragen aan de samenleving een absolute noodzaak is.

  Meer weten

 3. 1.3. Beleid en rapporteringskader

  Als aan beursgenoteerd investeerder op lange termijn heeft GBL de volgende documenten opgesteld: (i) een ESG-Verklaring, (ii) een Beleidsdocument Diversiteit & Inclusie, (iii) een Ethische Code en (iv) een Corporate Governance Charter.

  • De ESG-Verklaring drukt de kernwaarden uit waardoor GBL en haar Uitvoerend Management zich als onderneming en als investeerder laten leiden voor kwesties die verband houden met problematiek op ecologisch, sociaal en governance-vlak. Het beschrijft de engagementen en uitvoeringsrichtlijnen van de onderneming voor de drie ESG-pijlers en vormt de basis van haar rapportering.
  • Het Beleidsdocument Diversiteit & Inclusie werkt ondersteunend en bevorderend om bij GBL een diverse en inclusieve omgeving in stand te houden die zich openstelt voor verschillen en die de voordelen daarvan ook erkent. Dergelijke verschillen betreffen leeftijd, gender, seksuele geaardheid, handicap, etniciteit, culturele achtergrond en religieuze achtergrond, naast andere mogelijke diversiteit.
  • De Ethische Code voorziet in leidraad voor het voeren van zakelijke activiteiten in overeenstemming met de hoogste wettelijke, ethische en professionele normen. Dit document is voor alle werknemers en leden van de Raad van Bestuur (de “Bestuurders”) beschikbaar en bestrijkt compliance, verantwoorde bedrijfsvoering, belangenconflicten, het tegengaan van corruptie en omkoping, relaties met derden, respect op de werkplaats en het discriminatieverbod.
  • GBL heeft ook het Corporate Governance Charter aangenomen dat alle regels die de onderneming inzake deugdelijk bestuur toepast groepeert, in het bijzonder de principes die het gedrag regelen van de Bestuurders van GBL en haar gespecialiseerde comités, zowel als het werkreglement van deze organen. Dit document bevat ook de Dealing Code, d.w.z. de regels die gelden voor transacties met betrekking tot GBL-aandelen (de “Dealing Code”).

  GBL verbindt zich ertoe transparant en op een verantwoorde manier met haar belanghebbenden te communiceren. De ESG-Verklaring en het Corporate Governance Charter kunnen op onze website worden ingekeken en vormen het referentiekader voor GBL en haar deelnemingen.

  GBL’s niet-financiële rapportering is geïnspireerd op het ‘UN Global Compact’-raamwerk, en op de principes in verband met Mensenrechten, Arbeid, Milieu en Corruptiebestrijding.

 4. 1.4. Verantwoordelijkheden

  Gedelegeerde Bestuurders en de Raad van Bestuur

  De Raad van Bestuur beoordeelt de strategische visie, de prestaties en de rapportering met betrekking tot ESG-aspecten, terwijl:

  • de Gedelegeerd Bestuurders verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de ESG-Verklaring door middel van een jaarlijkse evaluatie van de prestaties en efficiëntie van de acties die worden ondernomen om de langetermijnverbintenissen en -doelstellingen van GBL na te streven; en
  • het Auditcomité jaarlijks de risico’s die inherent zijn aan GBL evalueert en beoordeelt.

  ESG Verantwoordelijke
  De formele verantwoordelijkheid voor de ESG-benadering is toegewezen aan de Secretaris-Generaal, die de aangestelde “ESG Verantwoordelijke” is. Deze laatste wordt ondersteund door alle corporate functies die instaan voor de uitvoering van de ESG-benadering. Dit zijn in hoofzaak:

  • de afdelingen juridische en human resources afdeling, belast met sociale en governance-aspecten op het niveau van de GBL-holdings;
  • het investeringsteam belast met het ontplooien van de ESG-benadering in elk stadium van de investeringscyclus; en
  • het corporate communication team.

    
 5. 1.5. Reikwijdte

  De ESG-benadering is van toepassing op Groep Brussel Lambert en haar dochterondernemingen:

  • waarvan de belangrijkste activiteiten bestaan uit het investeren, herinvesteren, bezitten, aanhouden, beheren of verhandelen van deelnemingen, of het doen van voorstellen in die zin, en/of het voeren van activiteiten op het vlak van kasstroombeheer (‘treasury management’); en
  • die geen rechtstreekse of onrechtstreekse dochteronderneming van Sienna Capital zijn;

  die samen de “GBL-groep“ of “GBL” vormen.

  Bijgevolg is uit het beoogde toepassingsgebied (de “ESG Reikwijdte”) het volgende uitgesloten:

  • de participaties van de portefeuille van GBL (al dan niet onder controle) waarin GBL via de desbetreffende governance-organen een actieve aandeelhouder is; en
  • alle fondsbeheerders waarin Sienna Capital een belang aanhoudt.

  Deze bedrijven identificeren en behandelen hun ESG-impact en bijbehorende risico’s binnen het kader van wat ze zelf kunnen beheersen.

  Het deel hierna biedt een overzicht van de belangrijkste engagementen met betrekking tot de duurzaamheid van GBL’s bedrijven in portefeuille en in het bijzonder hun langetermijnvisie en -strategie.

  We willen erop wijzen dat de GBL-groep en haar geconsolideerde operationele activiteiten (gedetailleerd op pagina 92 van het 2017 Jaarverslag) onderworpen zijn aan de Europese Richtlijn inzake de bekendmaking van niet-financiële informatie (in Belgische wetgeving omgezet op 3 september 2017). Omdat de geconsolideerde operationele activiteiten buiten de ESG Reikwijdte vallen (zie hierboven), moet men zich richten op hun eigen ESG-analyse en de informatieverschaffing op hun website.

  Imerys “Sustainable Development” op www.imerys.com

  ECP III www.ergoncapital.com/strategy.php


   

Onze portefeuille

 1. Belangrijkste ESG-engagementen van bedrijven in portefeuille

  Zoals hierboven reeds is toegelicht, identifi ceren de ondernemingen van de portefeuille binnen het kader van hun eigen interne beheersing wat hun ESG-impact en de ermee samenhangende risico’s zijn om zelf de nodige remediërende actie te ondernemen.

  Hierna volgt een samenvatting van hun strategische engagementen en doelstellingen in het domein van ESG zowel als hun CDP-scores, voor zover deze beschikbaar zijn. Het CDP (voorheen het ‘Carbon Disclosure Project’) is een organisatie zonder winstoogmerk die bedrijven en steden aanmoedigt om hun impact op het milieu bekend te maken met als doel tot een duurzame economie te komen via een diepgaand begrip en een grondige meting van de milieu-impact. Het CDP wordt erkend als een toonaangevend en krachtig instrument dat investeerders en analisten gebruiken voor het beoordelen van de ecologische resultaten en de duurzaamheidsprogramma’s van bedrijven.

    ESG-engagementen Jaarlijkse ESG- rapportering CDP score per 31/12/17 Bijkomende informatie (web link)
  De ecologische, sociale en governance-gerelateerde verantwoordelijkheid is een essentieel onderdeel van de langetermijnstrategie van de onderneming, ter ondersteuning van risicobeperking, het creëren van kansen en het versterken van de capaciteit voor duurzame waardecreatie op lange termijn. Dit omvat ESG-aspecten op zes gebieden: professioneel gedrag, productmanagement, human resources, gezondheid en veiligheid, klimaatverandering en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ja B link
  De onderneming heeft haar Duurzaamheidsambities voor 2020 gestoeld op 4 pijlers: professionele uitmuntendheid, mensen, milieu en gemeenschap. Ja B link
  De Duurzaamheidsstrategie van LafargeHolcim - het ‘2030 Plan’ - werd opgebouwd rond 4 pijlers en bevat ESG-elementen zoals klimaat, kringloopeconomie, water & natuur, mensen en maatschappij. Ja A- link
  De bedrijfsstrategie is gebaseerd op een (consumentgericht) strategisch model, dat gebaseerd is op 4 Basisprincipes & 4 Acceleratoren. Een van de kernpunten is Duurzaamheid & Verantwoordelijkheid. Dit principe wordt gezien als een integraal onderdeel van zijn activiteiten en is gebaseerd op 4 engagementen, die allen verband houden met ESG-thema’ s: het aanmoedigen van het aan de dag leggen van de nodige zin voor verantwoordelijkheid bij alcoholgebruik, het uitbouwen van gemeenschapsleven en betrokkenheid van partners, het emanciperen van medewerkers en het beschermen van de planeet. Ja B link
  2 pijlers en 6 strategische prioriteiten voor 2020 zijn schriftelijk vastgelegd en betreffen onder meer streefdoelen voor ecologische producten, emancipatie van mensen en gezondheidsspecifieke doelstellingen, die rechtstreeks gerelateerd zijn aan en in overeenstemming met ESG-concepten. Ja Klimaat: B
  Water: A-
  link
  Umicore engageert zich tot een ethisch en duurzaam aankoopbeleid en speelt een sleutelrol in de overgang naar een koolstofarme samenleving door de productie van herlaadbare batterijmaterialen voor elektrische voertuigen en katalysator, voor het verminderen van de uitstoot door transport en industrie, en door bij te dragen tot het beheer van hulpbronnen door metalen en afgedankte producten in een gesloten kringloop te recycleren. Ja Niet bekend-
  gemaakt
  link
  De onderneming koestert de ambitie de ‘Responsible Energy Major’ te worden op basis van 3 pijlers (‘Supplying Energy that Contributes to Economic and Social Development’, ‘Integrating Climate Into our Strategy’ en ‘Continually Reinventing the Customer Relationship’), wat zich vertaalt in 3 doelstellingen die over de volgende 20 jaar gehaald moeten worden en die rechtstreeks in verband staan met ESG-thema’s. Ja A- link
  Drie pijlers (verantwoordelijke productie, duurzame groei en mensen centraal) zijn gedefinieerd binnen de duurzaamheidsverplichtingen van 2020. Ja C link
  ESG-thema’s zijn een vast onderdeel van GEA’s visie en waarden, waarbij het efficiënte gebruik van energiebronnen deel uitmaakt van de door deze onderneming geformuleerde visie, waar integriteit, verantwoordelijkheid en diversiteit in zijn waarden zijn ingebed. Ja C link
  De groep vat zijn belangrijkste waarden samen in zijn ‘5S Policy’: Safety, Services, Sales, Savings & Smile. ESG-aspecten worden niet als zodanig geïdentificeerd maar zijn in deze waarden vervat en stemmen overeen met het door Parques Reunidos gevoerde MVO-beleid. In uitvoering N.b. link